کالکشن عمان

OMMAN

كالكشن عمان از راحت ترين و ساده ترين كالكشن هاي ساراي به شمار مي رود.
كه در عين زيبايي و سادگي، احساس لوكس بودن را به مخاطب القا مي كند.
در اين كالكشن از رنگ چوب طبيعي استفاده شده است تا حس نزديكي به طبيعت
و آرامش را در مخاطب ايجاد كند.